لیست بیلبردهای تبریز
امروزه تبلیغات محیطی در شهرها تاثیر بسزایی در افزایش فروش و شناخته شدن محصول دارد. جهت همکاری با یکی از بهترین شرکت های تبلیغات محیطی در تبریز با ما تماس بگیرید. در جدول زیر تعرفه تبلیغات بیلبورد در تبریز را مشاهده کنید. جهت اجاره بیلبورد تبلیغاتی در تبریز با شماره ۰۹۱۴۰۰۷۹۰۱۰ تماس بگیرید.

لیست بیلبردهای تبریز
کد اصلیکد منطقهمحل تابلواندازه (متر)نوعقیمت ماهانه (تومان)
۱۰۱۰۲۱۰۲ولیعصراول سربالایی ولیعصر- پشت چراغ قرمز ۲۱۱*۳بیلبورد۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۱۱۰۱ولیعصراول سربالایی ولیعصر- پشت چراغ قرمز۱۱۰*۳بیلبورد۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۲۰۱۲۲۰۵اتوبان کسائیهمه بیلبوردها۱۶*۳بیلبورد۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱۰۳۱۰۳ولیعصرپیشانی زیرگذر ولیعصر۱۶*۳تاچ پل۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۱۴۲۱۱اتوبان پاسداراناتوبان پاسداران- پل عبرگذر ارم رفت به لاله پارک۳*۱۴تاچ پل۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۱۵۲۱۲اتوبان پاسداراناتوبان پاسداران- پل عابرگذر ارم رفت به فرودگاه۳*۱۴تاچ پل۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۱۶۲۱۳اتوبان پاسداراناتوبان پاسداران- تاچ پل عابرگذر خورجی ولیعصر رفت به فرودگاه۳*۱۵تاچ پل۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۱۷۲۱۴اتوبان پاسداراناتوبان پاسداران تاچ پل عابرگذر خروجی ولیعصر رفت به لاله پارک۳*۱۶تاچ پل۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۱۸۲۱۵اتوبان پاسداراناتوبان پاسداران تاچ پل عابرگذر فهمیده رفت به فرودگاه۳*۱۷تاچ پل۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۱۹۲۱۶اتوبان پاسداراناتوبان پاسداران تاچ پل عابرگذر فهمیده رفت به لاله پارک۳*۱۸تاچ پل۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۱۱۱۱۱چایکنارپیشانی مقابل بیمارستان شهرایار رفت به پل قاری ۱۳*۱۴پیشانی۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۱۲۱۱۲چایکنارپیشانی مقابل بیمارستان شهرایار رفت به پل قاری ۲۳*۱۴پیشانی۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۱۳۱۱۳چایکنارپیشانی مقابل بیمارستان شهرایار رفت به ولیعصر ۱ ۳*۱۵پیشانی۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۱۴۱۱۴چایکنارپیشانی مقابل بیمارستان شهرایار رفت به ولیعصر ۲۳*۱۵پیشانی۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۱۵۱۱۵چایکنارخیابان چای کناربالاتر از بیمارستان شمسبه طرف پل قاری ۱۳*۹پیشانی۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۱۶۱۱۶چایکنارخیابان چای کناربالاتر از بیمارستان شمسبه طرف پل قاری ۲۳*۹پیشانی۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۱۷۱۱۷چایکنارخیابان چایکنار بالاتر از پارک شمس به طرف آبرسان۱۳*۹پیشانی۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۱۸۱۱۸چایکنارخیابان چایکنار بالاتر از پارک شمس به طرف آبرسان۲۳*۹پیشانی۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۱۹۱۱۹چایکنارخیابان هفت تیر مسیر رفت به آبرسان ۱۳*۹پیشانی۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۱۱۰۱۱۱۰چایکنارخیابان هفت تیر مسیر رفت به بیمارستان شمس ۳*۹پیشانی۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱چایکنارخیابان گلکار مقابل یمه تامین اجتماعی رفت به استاد شهریار۴*۱۲پیشانی۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۱۱۲۱۱۱۲چایکنارخیابان گلکار مقابل بیمه تامین اجتماعی رفت به توانیر۴*۱۲پیشانی۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۲۱۳۱۲۱خیابان امامزیرگذرآبرسان مسیر رفت به آبرسان۱۰*۳پیشانی۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۲۱۴۱۲۲خیابان امامخیابان ۲۹ بهمن نرسیده به سه راهی ولیعصر روبروی آتش نشانی - مسیر رفت به راهنمایی تابلو ۱۴*۱۲پیشانی۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۲۱۵۱۲۳خیابان امامخیابان ۲۹ بهمن نرسیده به سه راهی ولیعصر روبروی آتش نشانی - مسیر رفت به هتل مرمر تابلو ۱۴*۱۲پیشانی۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۲۱۶۱۲۴خیابان امامخیابان ۲۹ بهمن نرسیده به سه راهی ولیعصر روبروی آتش نشانی - مسیر رفت به راهنمایی تابلو ۲۴*۱۲پیشانی۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۲۱۷۱۲۵خیابان امامخیابان ۲۹ بهمن نرسیده به سه راهی ولیعصر روبروی آتش نشانی - مسیر رفت به هتل مرمر تابلو ۲۴*۱۲پیشانی۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۳۱۸۱۳۱توانیر ائل گؤلیائل گؤلی - شهید باکری نرسیده به میدان ائل گؤلی رفت۳*۱۴پیشانی۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۳۱۹۱۳۲توانیر ائل گؤلیائل گؤلی - شهید باکری نرسیده به میدان ائل گؤلی برگشت۳*۱۴پیشانی۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۳۲۰۱۳۳توانیر ائل گؤلیتوانیر مقابل برج ارس رفت به ولیعصر شماره ۱۴*۱۲پیشانی۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۳۲۱۱۳۴توانیر ائل گؤلیتوانیر مقابل برج ارس رفت به ولیعصر شماره ۲۴*۱۲پیشانی۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۳۲۲۱۳۵توانیر ائل گؤلیتوانیر مقابل برج ارس برگشت از ولیعصر شماره ۱۴*۱۲پیشانی۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۳۲۳۱۳۶توانیر ائل گؤلیتوانیر مقابل برج ارس برگشت از ولیعصر شماره ۲۴*۱۲پیشانی۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۳۲۴۱۳۷توانیر ائل گؤلیتوانیر مقابل ائل ایستین رفت به ولیعصر ۱۳*۹پیشانی۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۳۲۵۱۳۸توانیر ائل گؤلیتوانیر مقابل ائل ایستین برگشت از ولیعصر ۱۳*۹پیشانی۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۳۲۶۱۳۹توانیر ائل گؤلیتوانیر مقابل ائل ایستین برگشت از ولیعصر ۲۳*۹پیشانی۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۳۲۷۱۳۱۰توانیر ائل گؤلیتوانیر مقابل ائل ایستین برگشت از ولیعصر ۳۳*۹پیشانی۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۴۲۸۱۴۱باغمیشهمیدان فهمیده مقابل پارک بوستان رفت به فهمیده ۱۳*۱۴پیشانی۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۴۲۹۱۴۲باغمیشهمیدان فهمیده مقابل پارک بوستان رفت به فهمیده ۲۳*۱۴پیشانی۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۴۳۰۱۴۳باغمیشهمیدان فهمیده مقابل پارک بوستان رفت به ولیعصر ۱۳*۱۴پیشانی۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۴۳۱۱۴۴باغمیشهمیدان فهمیده مقابل پارک بوستان رفت به ولیعصر ۲۳*۱۴پیشانی۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۴۳۲۱۴۵باغمیشهخیابان فخرنیا خروجی اتوبان پاسداران مسیر رفت به آبرسان۳*۱۲پیشانی۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۴۳۳۱۴۶باغمیشهخیابان فخرنیا مسیر رفت به اتوبان۳*۱۲پیشانی۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۵۳۴۱۵۱مرزدارانعابر گذر مقابل مرزداران مسیر رفت به میدان بسیج ۱۳*۱۴پیشانی۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۵۳۵۱۵۲مرزدارانعابر گذر مقابل مرزداران مسیر رفت به میدان بسیج ۲۳*۱۴پیشانی۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۵۳۶۱۵۳مرزدارانعابر گذر مقابل مرزداران مسیر رفت به میدان بسیج ۳۳*۱۴پیشانی۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۵۳۷۱۵۴مرزدارانعابر گذر مقابل مرزداران مسیر برگشت به میدان بسیج ۱۳*۱۴پیشانی۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۵۳۸۱۵۵مرزدارانعابر گذر مقابل مرزداران مسیر برگشت به میدان بسیج ۲۳*۱۴پیشانی۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۵۳۹۱۵۶مرزدارانعابر گذر مقابل مرزداران مسیر برگشت به میدان بسیج ۳۳*۱۵پیشانی۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۶۴۰۱۶۱نصف راه کمربندیخیابان آذربایجان خیابان ژاله رفت به نصف راه ۱۴*۱۲پیشانی۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۶۴۱۱۶۲نصف راه کمربندیخیابان آذربایجان خیابان ژاله رفت به نصف راه ۲۴*۱۲پیشانی۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۶۴۲۱۶۳نصف راه کمربندیخیابان آذربایجان خیابان ژاله رفت به نصف راه ۳۴*۱۲پیشانی۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۶۴۳۱۶۴نصف راه کمربندیخیابان آذربایجان خیابان ژاله رفت به میدان آذربایجان ۱۴*۱۲پیشانی۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۶۴۴۱۶۵نصف راه کمربندیزیرگذر نصف راه به راه آهن رفت۳*۱۵پیشانی۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۶۴۵۱۶۶نصف راه کمربندیزیرگذر نصف راه رفت به بازار۳*۱۵پیشانی۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۶۴۶۱۶۷نصف راه کمربندیخیابان سلیمان خاطر مابین میدان ابوریحان و میدان منظریه مسیر رفت به منظریه تابلو ۱۴*۱۲پیشانی۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۶۴۷۱۶۸نصف راه کمربندیخیابان سلیمان خاطر مابین میدان ابوریحان و میدان منظریه مسیر رفت به ابوریحان تابلو ۱۴*۱۲پیشانی۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۶۴۸۱۶۹نصف راه کمربندیخیابان سلیمان خاطر مابین میدان ابوریحان و میدان منظریه مسیر رفت به منظریه تابلو ۲۴*۱۲پیشانی۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۶۴۹۱۶۱۰نصف راه کمربندیزیرگذرچهارراه لاله مسیررفت به نصف راه۴*۱۲پیشانی۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۷۵۰۱۷۱تبریز صوفیانپل عابرگذر جاده اصلی جلفا به تبریز تابلو ۱۲/۵*۱۰پیشانی۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۷۵۱۱۷۲تبریز صوفیانپل عابرگذر جاده اصلی جلفا به تبریز تابلو ۲۲/۵*۱۳پیشانی۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۷۵۲۱۷۳تبریز صوفیانپل عابرگذر جاده اصلی جلفا به تبریز تابلو ۳۲/۵*۱۰پیشانی۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۷۵۳۱۷۴تبریز صوفیانپل عابرگذر جاده اصلی تبریز به جلفا ۱۲/۵*۱۰پیشانی۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۷۵۴۱۷۵تبریز صوفیانپل عابرگذر جاده اصلی تبریز به جلفا ۲۲/۵*۱۳پیشانی۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱۷۵۵۱۷۶تبریز صوفیانپل عابرگذر جاده اصلی تبریز به جلفا ۳۲/۵*۱۰پیشانی۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۸۱۱۸۱مجتمع اطلسطبقه GA مجتمع تجاری اطلس ضلع روبرو به پله برقی۰.۸*۱.۴نمایشگر تیزر۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۸۲۱۸۲مجتمع اطلسطبقه GA مجتمع تجاری اطلس ضلع روبرو به پله برقی۰.۸*۱.۵نمایشگر تیزر۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۸۳۱۸۳مجتمع اطلسطبقه GB مجتمع تجاری اطلس سمت چپ پله برقی۰.۸*۱.۶نمایشگر تیزر۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۸۴۱۸۴مجتمع اطلسطبقه GB مجتمع تجاری اطلس سمت چپ پله برقی۰.۸*۱.۷نمایشگر تیزر۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۸۵۱۸۵مجتمع اطلسطبقه فودکورت مجتمع تجاری اطلس۰.۸*۱.۸نمایشگر تیزر۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۹۶۱۹۱مجتمع میلاد نورمجتمع تجاری میلاد نور ضلع رو به مرکس مجتمع ۰.۸*۱.۹نمایشگر تیزر۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱۹۷۱۹۲مجتمع میلاد نورمجتمع تجاری میلاد نور ضلع رو به مرکس مجتمع ۰.۸*۱.۱۰نمایشگر تیزر۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۲۰۸۲۰۱مجتمع پالادیوممجتمع تجاری پالادیوم طبقه همکف ضلع غربی ۰.۸*۱.۱۱نمایشگر تیزر۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۲۰۹۲۰۲مجتمع پالادیوممجتمع تجاری پالادیوم طبقه همکف ضلع شرقی ۰.۸*۱.۱۲نمایشگر تیزر۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۲۰۱۰۲۰۳مجتمع پالادیوممجتمع تجاری پالادیوم طبقه اول ضلع غربی ۰.۸*۱.۱۳نمایشگر تیزر۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۲۰۱۱۲۰۴مجتمع پالادیوممجتمع تجاری پالادیوم طبقه اول ضلع شرقی ۰.۸*۱.۱۴نمایشگر تیزر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بیشتر بخوانید!  دکوراسیون داخلی منزل در تبریز، طراحی حرفه ای و تعرفه ها
بیلبورد ولیعصر، بلوار شفیع زاده، رفت به فهمیده
بیلبورد ولیعصر، بلوار شفیع زاده، رفت به فهمیده
بیلبورد ابتدای پل کابلی، مسیر رفت به ولیعصر و توانیر
بیلبورد ابتدای پل کابلی، مسیر رفت به ولیعصر و توانیر
بیلبورد چایکنار، کلانتر کوچه، مسیر رفت به بازار
بیلبورد چایکنار، کلانتر کوچه، مسیر رفت به بازار
بیلبورد بزرگراه پاسداران، مقابل لاله پارک، رفت به میدان بسیج
بیلبورد بزرگراه پاسداران، مقابل لاله پارک، رفت به میدان بسیج
بیلبورد بزرگراه پاسداران، مقابل لاله پارک، رفت به فهمیده
بیلبورد بزرگراه پاسداران، مقابل لاله پارک، رفت به فهمیده
بیلبورد بزرگراه پاسداران، مقابل کارواش سینکا
بیلبورد بزرگراه پاسداران، مقابل کارواش سینکا
بیلبورد میدان فهمیده به طرف ولیعصر
بیلبورد میدان فهمیده به طرف ولیعصر
بیلبورد جاده ائل گلی، بالاتر از هتل شهریار، رفت به ائل گلی
بیلبورد جاده ائل گلی، بالاتر از هتل شهریار، رفت به ائل گلی
بیلبورد شهید باکری رفت به میدان ائل گلی

بیش از ۲۰۰ بیلبورد در کلانشهر تبریز
برای مشاوره تخصصی و تخفیف ویژه با ما تماس بگیرید
۰۹۱۴۰۰۷۹۰۱۰